GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

 

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je podnikající FO Petr Novák, Krouna 242, 539 43 Krouna

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: 

Petr Novák, tel.: 739 663 424, email:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Tabulka zpracování osobních údajů

 

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Upřesnění právního titulu

Doba uložení

Další příjemci

Zdroj údajů

Údaje pro objednávku

Zajištění dodání objednávky

Kontaktní a fakturační údaje

Plnění smlouvy

 

Po dobu platnosti smlouvy

Nejsou

Subjekt údajů

Evidence dodavatelů, odběratelů

Evidence účetních dokladů

Kontaktní a fakturační údaje

Právní povinnost

Zákon o DPH

10 let

Nejsou

Subjekt údajů

Předávání údajů dopravci –

Česká pošta, s.p.

DSV Road a.s.

DPD CZ, a.s.

Zajištění dopravy k zákazníkům

Adresa a telefon

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

 

Nejsou

Subjekt údajů

Zpracování kontaktů v CRM systému

Získávání nových zákazníků

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem

Řízení firmy

Do podání námitky

Nejsou

Subjekt údajů

E-shop

Získávání nových zákazníků a objednávek

Identifikační, kontaktní a fakturační údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Po dobu platnosti smlouvy

Nejsou

Subjekt údajů

 

Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů.

 

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

 

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

 

 

Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Osobně:

v provozovně společnosti na adrese: PREBENA CZ, Rváčovská 1633, 539 01 Hlinsko

Elektronicky:

zašlete žádost e-mailem na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

Uveďte do ní:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození

O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů

Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje

Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

 

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady

odmítnout žádosti vyhovět